Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd (GLlTEM) yn gyfrifol am weinyddu'r llysoedd troseddol, sifil a theulu a'r tribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr. Mae’n gyfrifol hefyd am y tribiwnlysoedd yn yr Alban a Gogledd Iwerddon sydd heb eu datganoli . Mae GLlTEM yn galluogi pobl i gael mynediad at gyfiawnder trwy nifer o lysoedd a thribiwnlysoedd.
Cychwyn arni

Nid yw Datryswr yn gysylltiedig â Bon, wedi'i gysylltu â Hastings Magistrates' Court.
Rydym yn offeryn datrys problemau hollol annibynnol sy'n galluogi codi a thrin materion defnyddwyr, gan wneud cwyno yn symlach i bawb.

Sut mae Resolver yn gweithio?

Egluro eich hawliau ichi

Mae ein tudalennau am hawliau defnyddwyr yn syml, cynhwysfawr ac ni cheir unrhyw jargon cyfreithiol. Mae ein canllawiau wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer bob math o broblem.

Eich helpu i baratoi eich negeseuon e-bost

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o dempledi hyblyg ar gyfer negeseuon e-bost ichi eu haddasu i'ch anghenion chi - ychwanegwch fanylion penodol eich achos, ac ar ôl ambell i glic bydd eich problem yn barod i'w hanfon.

Mae'n creu ffeil achos ichi

Mae eich ffeil achos yn lleoliad ar-lein diogel ar gyfer yr holl ddogfennau pwysig ynglyn â'ch problem. Gallwch chi uwchlwytho lluniau, tocynnau, llungopiau o dderbynebau a negeseuon e-bost allanol o'r cyfnod cyn ichi godi eich problem gyda Resolver.

Dyma beth oedd yn rhaid i rai o'n 4,346,904 defnyddiwr ddweud

I can't thank resolver enough. Twice I have had calls from Chief Executives offices to resolve issues. It would never been escalated so quickly without resolver. I recommend them to anyone who mentions complaining!! Big thanks!
Kim Hicks trwy facebook
Hammersmith & Fulham took seven weeks to investigate and respond to Marcus’ complaint but found in his favour and cancelled the parking ticket. Marcus said: “This was really stressful and I am not sure why I even got the ticket, but, I am glad the right thing has been done!”
Marcus trwy email
Outstanding!
Fiona Price trwy facebook
An excellent service run by professional people
Dave Duncan trwy facebook
Thanks - love the app
Rita Tappia trwy email
Excellent!
Butlers-Wharf Zuikis trwy facebook
Thanks to @paullewismoney for pointing out this very useful new website on complaining.
Steve Burkeman trwy twitter
"I think your system is great, BT called today and said they would refund me £12 of calls that were being dialled by its hub. I run a charity for poor and homeless people (1200 families a year or so) and they could certainly benefit from your efforts ."
Robina trwy email

Helpu chi gyda Hastings Magistrates' Court

Sut allaf wneud cwyn am GLlTEM gan ddefnyddio Resolver? Os ydych chi eisiau gwneud cwyn am GLlTEM gan ddefnyddio Resolver, ni all y broses fod yn symlach. Yr oll y mae’n rhaid i chi ei wneud yw ateb ychydig o gwestiynau syml. Yna byddwn yn cynnig ein cyngor cychwynnol ar sut i fynd ymlaen â’r gŵyn. Os ydych yn dymuno parhau gyda’ch cwyn, yna byddwn yn eich helpu i greu neges e-bost i’w hanfon i GLlTEM. Bydd hyn yn manylu ar eich problemau ac yn egluro'n glir sut yr hoffech i’ch cwyn gael ei datrys. Fel arall, gallwch wneud eich cwyn dros y ffôn. Gyda pha faterion all GLlTEM fod o gymorth? Os hoffech wneud cwyn am ymddygiad GLlTEM, gallwch wneud cwyn am: Sut wnaeth staff gweinyddol GLlTEM drin eich achos Y cyfleusterau a gynigiwyd gan GLlTEM A allaf wneud cwyn am ganlyniad fy achos? Na – ni allwch ddefnyddio Resolver i herio penderfyniad barnwrol. Yn yr achos hwn, dylech chi geisio am gyngor cyfreithiol am sut i wneud apêl. Ydy gwneud cwyn am GLlTEM trwy Resolver yn rhad ac am ddim? Ydy. Ni fydd gwneud cwyn trwy Resolver yn costio dim i chi, y defnyddiwr, ond bai am gost unrhyw alwadau ffôn y byddwch yn eu gwneud (am gost galwad ffôn ar y gyfradd genedlaethol). Sut mae Resolver yn cadw cofnodion o fy nghŵyn am GLlTEM? Mae Resolver yn cofnodi holl fanylion eich cwyn am GLlTEM mewn ffeil achos manwl. Rydym hefyd yn cadw cofnod o unrhyw ohebiaeth rydych yn ei hanfon trwy Resolver yn ogystal ag unrhyw alwadau ffôn y byddwch yn eu gwneud gan ddefnyddio ein ap. Hefyd, byddwn yn cadw popeth gyda’i gilydd yn eich ffeil achos.

Manylion cyswllt

I weld manylion cyswllt y Hastings Magistrates' Court, pwyswch y botwm isod

Gweld Manylion Cyswllt cwynion Hastings Magistrates' Court

Gwybodaeth am

Os oes gennych gŵyn am Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM (GLlTEM), gallwch godi’r mater mewn ffordd syml ac effeithiol trwy ddefnyddio Resolver. Yr hyn mae GLlTEM yn ei wneud - swyddogaethau a chyfrifoldebau Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM (GLlTEM), yn gyfrifol am weinyddu'r llysoedd troseddol, sifil a theulu a'r tribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr. Mae’n gyfrifol hefyd am y tribiwnlysoedd yn yr Alban a Gogledd Iwerddon sydd heb eu datganoli. Mae GLlTEM yn gweithio gyda barnwriaeth annibynnol i ddarparu system gyfiawnder sy'n deg, yn effeithlon ac yn effeithiol. Mae GLlTEM yn cyflogi oddeutu 18,000 o staff ac yn gweithredu o leoliadau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Hanes GLlTEM yn fyr Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi yn asiantaeth weithredol y Weinyddiaeth Cyfiawnder. Crëwyd ar 1 Ebrill 2011 pan gyfunodd Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi a’r Gwasanaeth Tribiwnlysoedd. Mae’n gweithredu o tua 600 lleoliad led led y Deyrnas Unedig.

Cwmnïau Cysylltiedig

Gweithio gyda

Gyda Resolver gallwch chi anfon eich achos at ombwdsmyn a rheoleiddwyr allweddol, gan gynnwys: